Rewilded bovines in Kitschbach, Germany

Bovine breed: Scottish Highland cattle