Striped hyena

Hyaena hyaena

Order: Carnivora
Family: Hyaenidae
Genus: Hyanea